Видове обучения по безопасност и здраве при работа

Съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. работодателят е длъжен да определи видовете обучения  по безопасност и здраве при работа, както и кой ще извършва обученията. Съществуват няколко видя обучения, класифицирани в наредбата в шест групи. В тази статия ще поговори за първите четири.

Първата група обучения са на лицата, които ръководят и управляват трудовите процеси. Тяхното обучение се извършва един път на две години и е с минимална продължителност шест учебни часа. В това обучение ръководителите трябва да се запознаят със своите и на работещите задължения за спазване на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). При инциденти и злополуки ръководителите носят пряката отговорност, ако не са извършили контрол за спазването на нормативните и вътрешно-фирмени изисквания или за извършване на дейностите от квалифицирани и правоспособни лица.

Втората група обучения са на длъжностните лица по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Това обучени се извършва всяка година отново с продължителност поне шест учебни часа. Длъжностните лица по чл. 24 са тези, които са определени и/или назначени от работодателя да организират и координират всички дейности във фирмата, свързани със здраве и безопасност при работа. Това може да бъде само едно лице, което да съвместява тези дейности, да е специално назначено само за тази дейност или цяло звено с няколко работещи, каквато е практиката в много големи фирми с множество рискове на работното място. Тези лица трябва добре да познават нормативните изискванията, необходимата документация и дейности във фирмата, да подпомагат останалите ръководители на звена и работещите по отношение познанията им в областта на ЗБУТ.

Третата група работещи, които подлежат на ежегодно обучение по правилата за безопасност и здраве при работа са тези, които са определени от работодателя да извършват инструктажи. Често независимо от опита и квалификацията си, тези лица изпитват затруднения с провеждането на инструктажите. Целта на едно такова обучение е да им даде актуални познания относно изискванията, да ги насочи към целта на инструктажа, да им покаже начините за ефективно и ефикасно извършване на инструктажи.

Четвъртата група работещи, отново подлежащи на ежегодно обучение по безопасност и здраве при работа, това са членовете на Комитета и/или Групата по условия на труд, известни още като КУТ и ГУТ. Комитетите и Групите по условия на труд са формированията, в които се осъществява информирането на работещите относно мерките, които е предприел работодателя за опазване здравето и безопасността на работещите. Те обсъждат предстоящи промени в структурата и използваното оборудване във фирмата с цел вземане на решения, в които участват както работодателя, така и работещите. Без да имат необходимите познания за изискванията по ЗБУТ и правата и задълженията на работещите, КУТ и ГУТ не могат да бъдат истински действаща структура във фирмата. Поради това е от съществено значение тяхното обучение да се провежда качествено и на понятен език.

бутони към социални мрежи

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *