Механизация на строителните процеси

Ефективността на строителното производство зависи до голя­ма степен от състоянието на механизацията на строителните ра­боти, от насищането на строителните организации с високопро­изводителни и икономични машини, съоръжения и средства за малката механизация.

Механизацията на строителството се осъществява под раз­лични форми и преминава през няколко етапа на развитие. Ней­на изходна форма е частичната механизация, при която с машини се извършват само отделни производствени операции. При разширяване на границите на частичната механизация се създават предпоставки за преминаване към комплексна механизация, ко­гато всички операции, които влизат в технологичния процес, се извършват с машини, уреди, съоръжения и др.

През първия етап от развитието на механизацията — годините на предвоенните и първите следвоенни петилетки, беше необхо­димо да се измести преди всичко тежкият ръчен труд при изпъл­нението на най-трудно поглъщащите операции — изкопни работи, кърти чисти извозва, хоризонтално и вертикално транспортиране на материалите, при­готвяне на бетонна смес и разтвор, натрошаване на камъни и др. Към края на 50-те години механизацията на отделните процеси беше почти завършена, особено на големите строежи, където ней­ното равнище достигаше до 95% и повече.

Развитието на машиностроенето в този период създаде въз­можност да се разшири сферата на използуване на машини, да се механизира по-голямата част от операциите в отделните техно­логични процеси при изпълнението на основните видове работи и практически да започне да се внедрява комплексната механизация в строителството.

Комплексната механизация намалява използуването на ръчен труд, внася коренни промени в технологията на строителното про­изводство, сьздава благоприятни условия за високопроизводител­но използуване на техниката, за внедряване на прогресивни форми по организация на труда и за прилагане на по-съвършени ме­тоди на производство. Тя осигурява значително увеличаване на производителността на труда, намаляване на себестойността на строително-монтажните работи и повишаване на качеството на строителството.

Чрез комплексната механизация се завършва механизацията: на отделните процеси на труда, създават се механизирани техно­логични линии и се подготвят условия за преминаване към по-висока степен — автоматизация на производствените процеси в строителството.

бутон за социални мрежи

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *