Показатели за използване на машините по време

Показателите за използуване на машините по време са машино-часовете, изработени от една средносписъчна машина за кърти чисти извозва за календарен период (месец, тримесечие, година), и коефициентите на смен­ност, техническа готовност и вътрешносменно използуване на ма­шинния парк.

Машиночас —това е единица за измерване на продължител­ността на работата на машините, която включва: изпълнението на работните операции по машинен начин, придвижването на фронта на работите в границите на строителната площадка, технологичните прекъсвания в работата на машината, предизвикани от спецификата на изгражданите конструктивни елементи, а за машините с транспортни скорости 20 км/ч и повече — придвиж­ването от един обект на друг, загубите на време за подготовка на машината за работа в началото на смяната и предаването й в края на смяната, ежесменното техническо обслужване и регламентира­ната почивка на машиниста.

За разлика от машиночаса, моточасът е единица за измерване на продължителността на работа на двигателя с вътрешно горене, монтиран в машината. Той винаги е по-малък от машиночаса с число, получено като произведение от коефициентите на използване на двигателя по време и по мощност.

Коефициентът на сменност на работата на машините отразява интензивността на тяхното използване по време в продължение на един машиноден. Машиноден е всеки календарен ден, през който машината:

  • се е намирала в разпореждане на дадената строителна орга­низация (машиноден в стопанството); е била използвана на строителните обекти и за други работи (машиноден за работа);
  • е била на техническо обслужване или ремонт (машиноден в ремонт или неговото очакване);
  • е била пребазирана от един обект на друг или на база (ма­шиноден за пребазиране и неговото очакване).

Коефициентът на техническа готовност показва каква част от средносписъчния брой мантии (в части от единицата) се намира в работоспособно състояние в продължение на календарния период от време.

Коефициентът на вътрешносменно използване па машината намалява интензивността на нейната работа и продължителност на работната смяна.

Нормалната продължителност на работната смяна зависи от закона за труда за  средна продължителност на работна седмица.

Средната продължителност на работната смяна зависи от коефициента на сменност на работата: при осем часа работа за първата (дневната) смяна продължителността на втората и третата смяна в повечето случаи е седем часа; при седем часа работа в първата смяна продължителността на втората смяна е седем часа, а при третата - шест часа.

сподели бутон

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *