Регистрация на фирма в Гърция

Видове фирми и процес на регистрация на фирма
Днес правната рамка, както и дигиталната реформа на бюрократичните процедури доведоха до нови, по-лесни начини за създаване и регистрация на фирми в Гърция. Процедурата по регистрация дори може да продължи само един до два работни дни.
1. Форми на фирми/предприятия
1. Индивидуално предприятие
Тази форма на предприятие е лесна за създаване и дава голяма гъвкавост и инициативност на предприемача по отношение на предприемаческите решения. От друга страна, предприемачът е изцяло отговорен за всички задължения за данъци и дългове като цяло. Няма изискване за минимален капитал. Отделно дружество изисква предварително одобрение на името на дружеството и отличителното наименование чрез съответно потвърждение от компетентната, в зависимост от вида на дейността, търговска камара. Освен това изисква застраховка при компетентния задължителен застраховател за всички самостоятелно заети лица. Следващият етап включва деклариране на започване на стопанска дейност в компетентната данъчна служба, където е регистрирана фирмата.
• Общо партньорство (GP, на гръцки като OE)
Съдружниците в този вид дружество отговарят солидарно спрямо трети лица за задълженията на дружеството. Такава отговорност се счита за лична, пряка и неограничена. Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е неограничена, което означава, че съдружниците отговарят не само с вноските си, но и с личното си имущество. Няма изискване за минимален капитал за създаване на общо партньорство, тъй като активите на компанията не се разграничават от активите на партньора и партньорите носят отговорност с личните си активи за всички задължения на партньорството.
Събирателно дружество се създава дигитално на услугите на едно гише, след попълване на стандартен образец на устава с всички основни данни за дружеството.
• Командитно дружество (LP, на гръцки като EE)
Командитното дружество има същите характеристики като събирателното дружество, тъй като е негов вариант. Основната разлика между командитно дружество и събирателно дружество е в рамките на обхвата на отговорността, което означава съществуването на партньори с или без ограничена лична отговорност и ограничението на управлението на ограничените партньори. Ограничено отговорен съдружник, който е платил вноската си в дружеството, не носи отговорност за дълга на партньорството. В противен случай съдружникът отговаря до размера на вноската си. Същите общи правила, приложими за събирателно дружество, трябва да важат и за командитно дружество.
• Компания с частен капитал (на гръцки като IKE)
По-опростена и по-гъвкава корпоративна форма, а именно частната компания (IKE), е въведена със Закон 4072/2012, който е и най-често срещаният тип корпорация в Гърция. IKE е дружество с частен капитал, което има капитал и отговорността на неговите членове за задълженията на дружеството, с изключение на тези с гаранционна вноска, е ограничена. Участието в дружество с частен капитал изисква придобиването на един или повече дялове от дружеството.
Дружеството с частен капитал има капитал от поне едно (1) евро. Съдружниците могат да участват с капиталови, некапиталови или с гаранционни вноски. Капиталовите вноски са вноски в брой или в натура. Капиталови вноски в натура са разрешени само когато се отнасят до активи, които могат да бъдат оценени в пари. Трябва да има поне един дружествен дял, представляващ капиталова вноска. Некапиталовите вноски се отнасят до обезщетения, които не могат да бъдат предмет на капиталова вноска. Тези обезщетения трябва да бъдат посочени в устава на компанията и трябва да се изпълняват за известно време или за неопределено време. Гаранционните вноски са вноски, които се състоят в поемане на отговорност срещу.
ΙΚΕ може лесно да се установи цифрово в услугите на едно гише, след попълване на стандартния образец на устава с всички основни данни за компанията.
• Limited Company (SA, на гръцки като AE)
Дружество с ограничена отговорност, а именно Société Anonyme, е капиталово дружество с правосубектност, което отговаря за дълговете си с активите си. Капиталът на дружеството е разделен на акции. Предприятията, организирани като компании с ограничена отговорност, обикновено са по-значими във финансово отношение. Акционерите притежават акции на компанията, които са поименни или акции на приносител. Акционерите не носят лична отговорност и тяхната отговорност е ограничена до сумата на тяхната инвестиция. Необходим е минимален начален капитал от 25 000 евро за учредяване на дружество с ограничена отговорност, който трябва да бъде платен изцяло или частично. Вноските на акционерите могат да бъдат в пари или в натура. Капиталът на дружеството е разделен на дялове, които могат да бъдат включени в дялови ценни книжа на една или повече акции или при предпоставките на закона да бъдат нематериални. Номиналната стойност на всяка акция не може да бъде определена на сума, по-малка от четири евроцента (0,04), нито повече от сто (100) евро. Номиналната стойност трябва да бъде еднаква за всички акции. Всички права, произтичащи от дела на дружеството, трябва да съответстват на процента от акционерния капитал на дружеството, който всяка акция представлява.
SA може лесно да се създаде цифрово в услугите за обслужване на едно гише, след попълване на стандартния образец на устава с всички основни данни за компанията.
• Регистрационни такси за регистрация на фирма
В процеса на регистрация дигиталната система изисква заплащане на съответната такса, в зависимост от вида на фирмата. Има и годишна такса към Бизнес регистъра според вида на дружеството, между 20 и 300 евро.
Когато установяването се извършва изключително чрез услугата e-One stop shop, тогава разходите за установяване се определят на 30% от Обединената бележка за таксата, т.е. €18,00 за SA и IKE и €15,00 за OE и EE и има без допълнителна сума за всеки допълнителен учредител, независимо от общия брой учредители.
Цените могат да се променят според разпоредбите, въпреки че горе-долу са посочените.
• Подробности и документация, необходима за регистрация на фирма в Гърция
Преди да започнат процеса на регистрация на фирма, заинтересованите страни трябва да съберат всички данни за партньори и администратори (идентификационна информация), както и подробности за компанията (напр. капитал, дялове на акционерите, официално седалище на компанията, официални дейности).
Освен това, чуждестранно лице, за да стане съдружник или акционер в гръцка компания, трябва да издаде гръцки данъчен номер, въпреки че не може да бъде администратор или част от Борда на директорите, ако не е гръцки или европейски гражданин (притежаващ гръцка лична карта или европейска паспорт).
И накрая, когато някой желае да създаде гръцка компания, той трябва да продължи с издаването на пълномощно, даващо нареждане на пълномощник в Гърция, включително всички необходими действия по учредяването. Това пълномощно може да бъде както пред чуждестранен нотариус, с печат Апостил, така и в консулска служба на Гърция в тяхната родна страна.
След приключване на регистрацията на фирмата, първите задължителни действия са откриване на банкова сметка, както и възлагане на счетоводството на CPA (счетоводител). Банковата сметка е необходима, за да могат членовете на дружеството да депозират капитала на дружеството и да удостоверят депозирането му в търговския регистър. Възлагането на CPA е необходимо, за да може компанията да регистрира фирмата в данъчната служба, както и да продължи с всички декларации по ДДС, данъчни плащания и др.
• Фирми и данъци в Гърция
Корпоративният данък е данък, наложен от правителството върху печалбите на компаниите. Корпоративният данък варира в различните държави, като някои дори имат нулеви ставки, в резултат на което се считат за данъчни райове. В Гърция обаче нещата не стоят точно така, затова всеки инвеститор трябва да знае какъв данък трябва да плати на държавата в края на данъчната година. Тук е важно да се изясни, че корпоративният данък се начислява върху печалбите от бизнеса, а не върху приходите.
Данъчното облагане на всички горепосочени типове дружества е това, при което печалбите се облагат със ставка от 22% и 5% върху разпределението на печалбата с авансов данък от 80% за следващата година (40% за първата 3 години).
„Регистрация на фирма“ има голям опит в учредяването на всякакъв вид компании в Гърция. Нашият екип завърши успешно регистрацията на множество гръцки компании с чуждестранни инвеститори като членове или администратори на компании; В резултат на това нашите клиенти са предприели важни проекти чрез своите новосъздадени предприятия в цяла Гърция, както и банково или държавно финансиране.

spodelime

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *