Механизация на строителните процеси

Ефективността на строителното производство зависи до голя­ма степен от състоянието на механизацията на строителните ра­боти, от насищането на строителните организации с високопро­изводителни и икономични машини, съоръжения и средства за малката механизация. Механизацията на строителството се осъществява под раз­лични форми и преминава през няколко етапа на развитие. Ней­на изходна форма е частичната механизация, при която с машини [...]